اولتراسول اس ا پی 52

Ultrasol SOP52

  • سفید

اولتراسول اس ا پی 52
Ultrasol SOP52

اولتراسول اس اُ پی 52 منبع پتاسیم بدون نیتروژن و قابل حل در آب برای گیاه است. PH اسیدی این محصول باعث افزایش کارایی جذب عناصر میشود.

غلظت بالای پتاسیم بدون ازت و فسفر در این کود کاربر را قادر می سازد تا مقدار پتاسیم مورد نیاز را متناسب با هر مرحله ی رشد استفاده نماید.

در خاک های قلیایی اولتراسول اس ا پی 52، با کاهش PH محیط ریشه باعث ازادسازی فسفات ها و عناصر ریزمغذی مشخص می شود.

PH اسیدی این کود از گرفتگی نوارها و نازل ها در سیستم های آبیاری جلوگیری می کند.

این کود دارای بیشترین میزان پتاسیم عاری از کلر در بازار می باشد

قابل اختلاط با تمامی کودهای محلول در آب به جز کودهای کلسیمی

کاملا محلول در آب بدون باقی گذاشتن هر گونه نمک نامحلول

بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین